ייפוי כוח מתמשך

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנחקק ב-1962, מאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם (בגיר) בשני מצבים: הראשון, כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו". השני, כשמדובר ב"פסול דין"- מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" לא מסוגל לדאוג לענייניו.

בחודש מרץ 2016 תוקן תיקון 18 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. השינוי המרכזי שהגיע בעקבות התיקון, הוא האפשרות הניתנת לאדם ליפות כוחו וליתן הנחיות בדבר פעולות מסוימות, מה ייעשה ברכושו וכיצד ענייניו האישיים יטופלו, כולל הנחיות לטיפול רפואי בגופו וכל זאת במידה ויגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות מן הסוגים שנמנו בעצמו. הרעיון המרכזי בשינוי הוא, לשמור על כבודו של אדם ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא בעצם מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע מה יקרה ברגע בו הוא לא יהא בר דעת צלולה או לא בעל יכולת פיזית לבצע פעולות מסוימות ומשכך יכול הוא לקבוע כעת, בשלב בו הוא כשיר, כיצד יבצעו עבורו פעולות, מי יבצע אותם ומתי. זאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

היתרון המרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו בניגוד למה שהיה עד כה כאשר אדם היה הופך ללא כשיר, האפוטרופוס הרשמי היה ממנה לו אפוטרופוס זמני שלא בהכרח מכיר אותו ולאותו אדם אין יכולת לבחור. על כן, היתרון הוא שעוד בשלב בו אדם מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, כתוצאה למשל- מתאונה, ממחלות זקנה (כגון דמנציה), ממוגבלות נפשית או שכלית אשר העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. 

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות הממונה עליהם חתם ובהתאם להנחיות המקדימות הנלוות לטופס ייפוי הכוח ולאשר בפני עורך הדין מולו הוא חותם או בפני בעל מקצוע כגון רופא כי האו מאשר ומסכים לתוכן המופיע בייפוי הכח ובהנחיות המקדימות.

יובהר כי, ככל וקיימות סיבות המונעים ממיופה הכוח לבצע את ההנחיות המקדימות, שקיימת הנחיה שאינה אפשרית לביצוע או בלתי חוקית או תיפגע פגיעה חמורה בממנה אסור למיופה הכח לפעול על פיהם ועליו לפנות לביהמ"ש בשאלה כיצד לפעול במקרה זה.

האם אפשר למנות מספר מיופיי כוח?

ניתן למנות מספר מיופיי כח ואף רצוי למנות מיופה חליפי, זאת מהעבודה שאם חלילה יקרה משהו למיופה אחד או שיחליט שאינו מוכן לעשות זאת עוד, תועבר האחריות מיידית למיופה השני. כך גם ניתן למנות מס' מיופיי כח לדוגמא הילדים. חשוב להדגיש כי בעת שממנים מס' מיופיי כח, יש להבהיר ולציין האם הם פועלים יחד או לחוד, האם עובדים בצורה של החלפה, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח.

אילו ייפויי כוח מתמשכים קיימים?

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

ייפוי כח זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, למקום מגוריו, לצרכים היומיומיים שלו בניהם כלכלה, תרופות, למצבו הבריאות, ענייניו הגופיים, הנפשיים והחברתיים. 

בקטגוריה זו ניתן להכניס כאמור עניינים רפואיים או לערוך יפוי כח נפרד המתייחס רק למצב הרפואי הנקרא "ייפוי כח מתמשך רפואי" המתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. ייפוי כח מתמשך רפואי ניתן לחתום לא לא רק בפני עו"ד אלא גם על ידי רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יהא האדם המוסמך לקבל החלטות עתידיות והוא בעל שיקול הדעת הבלעדי לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים בעתיד וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". בנוסף, הממנה יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח. בצורה כזו יש פיקוח מסוים על מיופה הכח כי עושה את הפעולות הנדרשות ממנו.

האם מיופה הכוח מקבל שכר?

אין קביעה חד משמעית הנושא והדבר נתון לשיקול דעתו של הממנה. הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר. אם הוחלט כי מיופה הכח יהיה זכאי לשכר, על הממנה לצין את גובה שכרו של מיופה הכח. בנוסף, מיופה הכח זכאי לקבל החזר עבור הוצאות שהוציא במסגרת מילוי תפקידו. 

עריכת ייפוי הכח והפקדתו

הממנה יערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין בעל כרטיס חכם אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי או בפני בעל מקצוע (רק בייפוי כוח רפואי). על גבי ייפוי הכוח המתמשך יחתמו הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין וכן ייחתם אלקטרונית על-ידי עורך הדין.

את ייפוי הכח המתמשך חובה להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בהפקדה מקוונת ע"י עו"ד בעל כרטיס חכם , או להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי באופן אישי ע"י הממנה.

ייפוי כח מתמשך רפואי שלא נחתם בפני עו"ד בעל כרטיס חכם, אלא בפני רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג, חייב להיות מופקד באופן אישי על ידי הממנה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יקבל את העותק המקורי של ייפוי הכוח , יחל בטיפול. בסוף הטיפול תישלח הודעה לעו"ד או לממנה שהפקיד באופן אישי, האם הבקשה התקבלה או נדחתה.

מרגע הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד הרגע בו יכנס מועד כניסתו לתוקף, האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שהממנה נשאר בדעתו ואינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

דברו איתנו

לקביעת פגישת ייעוץ או כל שאלה!

כתובתינו: רחוב פל-ים 2 א' "חלונות הסיטי" בניין אשל, קומה 2 חיפה 3309502