הוצאה לפועל

בהתאם לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז -1967, הוקמה מערכת ההוצאה לפועל אשר תפקידה ביצועי-מנהלי. 

מערכת זו הינה "הזרועה המבצעת" של מערכת בתי המשפט השונים בכך שהיא מבצעת את פסקי הדין שניתנו מטעמם לטובת הזוכה ובנוסף, במקרים מסוימים להגיש תביעה באופן ישיר ללשכת ההוצאה לפועל. ניתן גם להגיש לביצוע שטר חוב, המחאה, שטרי משכון ומשכנתאות.

בבואה של מערכת ההוצאה לפועל לנקוט בפעולות, עליה לערוך איזונים בין מצב החייב וזכויותיו לבין זכויות הזוכה.

לאחר שניתן פסק דין, על הזוכה לחכות 30 יום מיום הינתן פסק הדין אם בנוכחות החייב, או בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לחייב. לאחר סיום מניין הימים ובאם לא שולם פסק הדין, רשאי הזוכה לפנות בבקשה לביצוע באחת מלשכות ההוצאה לפועל השונות.

מעת הגשת הבקשה לביצוע, תומצא אזהרה לחייב המפרטת את פרטי התיק והלשכה המטפלת ומה הפעולות הנדרשות מהחייב.

בנוסף, האזהרה כוללת הודעה לחייב כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב במלואו, עליו להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לחקירת יכולת במטרה לפרוס את החוב לתשלומים בתוך 30 ימים אם מדובר בתביעה על סכום קצוב, ובתוך 21 ימים ביתר ההליכים, אחרת יראו אותו כמשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי להגבלות, הליכי הבאה ומאסר.

זהו שלב מאוד קריטי. מרבית האנשים שמקבלים הודעות אזהרה מהוצאה לפועל מתעלמים מכך וחושבים שכך הדבר יעלם. התעלמות מהודעות אלו תגרור אחריה חובות שגדלים וטופחים, הטלת הגבלות ועיקולים וזאת עוד בטרם החייב מבין בכלל במה מדובר. על כן, חשוב לפנות לעורך דין בעת שמקבלים אזהרה מהוצאה לפועל ולפעול בהתאם לנסיבות המקרה ולטובת החייב כמה שיותר מהר.

מה עושים במקרה שנפתחו מספר תיקים נגד חייב ואין לו אפשרות לעמוד בכל צו תשלומים שנקבע בכל תיק ותיק?

במצב בו נפתחו על שם החייב מספר תיקים, אין החייב יכול לעמוד בצווי התשלומים הנקבעים לו בכל תיק ותיק וכך נפער תחתיו בור עמוק שאינו יכול לצאת ממנו ועם הזמן שעובר זה רק מחריף.

במצב זה, יש לפנות לעורך דין המתעסק בתחום במטרה לבדוק איזה הליך מתאים למצבו.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018 אשר נכנס לתוקף, הסדיר בתוכו נושאים רבים בניהם, ביטול מעמד "חייב מוגבל באמצעים" ובעקבותיו "מסלול הפטר" ובעצם איפשר לחייב 2 אופציות. 

המחוקק קבע כי, ככל ולחייב קיימים מספר תיקים ורוצה לאחדם לתיק אחד, יכול לעשות זאת במסגרת הליך איחוד תיקים ככל ועומד בתנאים הקבועים בחוק. ככל ואין לחייב אפשרות לעמוד בתנאי הדרישה להגשת הבקשה לאיחוד תיקים, יגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בהתאם לגובה החובות. מתחת לסך כולל של  149,559.43 ₪, ינוהל ההליך בהוצאה לפועל ובמידה וסך החובות הכולל עולה על סך של  149,559.43 ₪, ינוהל ההליך בבית משפט השלום. כיצד זה עובד?

איחוד תיקים

חייב אשר נפתחו נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לאיחודם לתיק אחד אשר ינוהל בלשכה בה מתנהלים מרבית התיקים. ניתן לאחד את כלל התיקים למעט:

  • תיק מזונות
  • תיק בגין ביצוע פסק דין שאינו כספי
  • תיק בגין ביצוע שטר שהוגשה בו התנגדות וטרם הוכרעה

על החייב לצרף לבקשתו תצהיר, שאלות וכתב ויתור סודיות בו הוא מפרט את הכנסותיו, הוצאותיו, נכסיו ויכולתו החודשית לתשלום חודשי. 

על החייב לצרף אסמכתא על תשלום של 3% מגובה חובותיו בעת הגשת הבקשה ולהמשיך לשלם כך בכל חודש עד אשר יינתן צו סופי בעניינו.

לאחר הגשת הבקשה, יזמן רשם ההוצאה לפועל את החייב חקירת יכולת בו יבחן את יכולתיו וכוונותיו של החייב.  הרשם ייתן צו איחוד רק אם השתכנע לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים ובכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו בתוך פרקי הזמן הבאים (במקרה שהסכימו הזוכים לפרקי זמן ארוכים יותר, אז בפרקי הזמן עליהם הסכימו):

  • שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.
  • 3 שנים – אם סכום החוב בין 20,000 ₪ ל- 100,000 ₪.
  • 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.

ככל ויעמוד החייב בדרישות אלו, יוכל בסיום התקופה לסגור את חובותיו. ככל ולא יעמוד בדרישות אלו, תישאר לו אלטרנטיבה אחרונה- חדלות פירעון.

 

בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל

כאשר לאדם קיים חוב או מספר חובות אשר הסך הכולל שלהם אינו עולה על סכום של  149,559.43 ₪, ואין ביכולת החייב לעמוד בתנאי התשלום של איחוד תיקים, יגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בלשכת ההוצאה לפועל. הליך זה ינוהל ע"י רשם ההוצאה לפועל ובפיקוח של הנאמן שיתמנה בתיק. 

בשונה מהליך חדלות פירעון שמתנהל בבית המשפט, בהליך זה לא מעורב  הממונה (כונס הנכסים) והנאמן הוא היחיד אשר מגיש דוח המלצה לקראת הדיון.

יתר ההליך מתנהל כמו הליך חדלות פירעון המתנהל בבית המשפט לרבות ביצוע בירור ע"י הנאמן, הגשת דוחות חודשיים, הגשת בקשות שונות בתקופת הביניים ודיון בדבר ביטול הליך ככל ויידרש, מתן צו לשיקום כלכלי במידה והכל התנהל כשורה או אף צו הפטר לאלתר במקרים מסוימים בהתאם לחוק ולפסיקה.

לקריאה מורחבת בנושא ראה לשונית תחום "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

מהם סוגי התיקים אשר ניתן לפתוח בהוצאה לפועל?


ביצוע פסק דין

פסק דין כספי בעת קבלת אזהרה על פתיחת תיק בגין ביצוע פסק דין כספי, עומדות בפני החייב 3 אפשרויות. האחת, לשלם את החוב הפסוק בתוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה. השנייה, הגשת בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים בו מבקש החייב לאור מצבו לקבוע תשלום חודשי אשר יוכל לעמוד בו. והשלישית להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 ימים באחת מלשכות ההוצאה לפועל.

בהליך זה לא ניתן להגיש התנגדות שכן ככל ויש טענות לחייב עליו לטעון אותם בבית המשפט בטרם יינתן פסק הדין  או לערער על פסק הדין במועד. לאחר שפסק הדין הופך חלוט ועובר ללשכת ההוצאה לפועל, אין אפשרות להתנגד אליו אלא רק לטעון לטענת "פרעתי" במידה וסכום החוב שולם, כולו או חלקו. בזמן בירור טענה זו ע"י רשם ההוצאה לפועל, ניתנת האפשרות להמשיך להטיל הגבלות נגד החייב ומשכך יש להגיש בקשה יזומה לעיכוב הליכים עד סיום בירור טענת פרעתי.

פסק דין פינוי מושכר בעת שניתן פסק דין המורה על פינוי מושכר יש להמתין עד המועד לפינוי שנקבע בפסק הדין. ככל שלא נקבע מועד, יש להמתין 15 ימים מעת מתן פסק הדין אם ניתן בנוכחות החייב ובמידה וניתן בהיעדרו, יש להמתין 15 ימים מיום המצאת פסק הדין לחייב. 

לאחר הגשת הבקשה לביצוע פסק דין בגין פינוי מושכר, תומצא אזהרה לחייב כי עליו לפנות את הנכס בתוך 20 ימים.

לעתים, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע תקופה אחרת מהמצוינת בחוק כאשר בדירת מגורים ניתן לדרוש פינוי תוך 10 ימים לפחות.

ככל והחייב פינה את הנכס בתקופה האמורה, יטען הוא טענת "פרעתי".

פסק דין צו עשה ככל שניתן פסק דין המורה לחייב לפעול ולנקוט בפעולות מסוימות ואינו עשה זאת, ובטרם מגישים בקשת ביצוע להוצאה לפועל, יש להמתין 30 ימים מיום מתן פסק הדין בנוכחות החייב או להמתין 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לחייב. רק לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לביצוע צו עשה לרבות הוצאות שנפסקו בהליך לטובת הזוכה ככל ונפסקו. לאחר הגשת הבקשה, תומצא אזהרה גם פה לחייב כי עליו לבצע את פסק הדין בתוך 21 ימים או לטעון טענת פרעתי ככל ושילם את החוב או את חלקו.

פסק דין מזונות ככל שניתן פסק דין מזונות יש להמתין עד סיום המועד המצוין לתשלום בפסק הדין וככל שלא צוין מועד, ניתן להגיש את הבקשה ליצוע פסק דין מזונות בכל עת. לאחר הגשת הבקשה, תומצא אזהרה גם פה לחייב כי עליו לשלם את החוב בתוך 21 ימים או לטעון טענת פרעתי ככל ושילם את החוב או את חלקו.


תביעה על סכום קצוב

כאשר מדובר בחוב עד לסך של 75,000 ₪ אשר יש בגינו התחייבות לביצוע העסקה וראיות בכתב, ניתן להגיש תביעה ללשכת ההוצאה לפועל בלא הצורך לעבור בבתי המשפט לפני.

ראשית, על הטוען לחוב לשלוח מכתב דרישה לתשלום החוב תוך ציון כי אם לא ישולם החוב במועד הנדרש, ינקטו הליכי הוצאה לפועל נגד החייב. רק לאחר שעברו 30 ימים מעת ההמצאה לחייב ולא שולם החוב, ניתן יהיה להגיש בקשה לתביעה על סכום קצוב להוצאה לפועל בצירוף מסמכים נדרשים.

לאחר אישור על הגשת הבקשה באופן תקין מההוצאה לפועל, תומצא אזהרה לחייב כי עליו לשלם את החוב בתוך 30 ימים או להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת. אי נקיטת פעולה מפעולות אלו, תהפוך את החייב לאחד המשתמט מחובותיו. 

גם כאן, ככל ולחייב יש טענות התנגדות, עליו להגיש התנגדות בתוך 30 ימים או לטעון טענת פרעתי בכל שלב בהליך במידה ושילם חלק מהחוב או את כולו.


ביצוע המחאה או שטר

מדובר במצב בו אדם מחזיק בהמחאה על שם החייב אשר לא הצליח לפדותה ומגישה ביצוע בהוצאה לפועל. במצב זה, נשלחת אזהרה לחייב כי עליו לשלם את החוב או לחלופין, להגיש בקשה לצו תשלומים בתוך 30 ימים או להתייצב בתוך 30 ימים לחקירת יכולת.

ככל ולחייב טענות התנגדות לשטר כגון, אי קבלת תמורה, זיוף, גניבה, מרמה וכו' יכול להגיש התנגדות בתוך 30 ימים מקבלת האזהרה ובשלב זה, יועבר הבירור לבית המשפט המוסמך ויעוכבו ההליכים באופן אוטומטי.

בנוסף, לחייב אפשרות לטעון טענת פרעתי בכל עת במידה ושילם חלק מהחוב או את כולו.


ביצוע שטר משכנתא

כאשר מדובר בנכס שאינו דירת מגורים, יש להמציא אזהרה לחייב כי עליו לשלם את החוב בתוך 20 ימים או להגיש התנגדות או טענות פרעתי בכל עת ככל בהתאם לטיעוניו. במידה ולא יפעל בהתאם, יועבר הנכס למימוש דרך הוצאה לפועל.

כאשר מדובר בנכס המשמש למגורים, יש להמתין חצי שנה מרגע אי התשלום ורק לאחר מכן להגיש בקשה לביצוע היתרה שלא שולמה במועד, בין אם זה תשלום מכלל התשלומים או תשלום כולל אחד לפי העסקה. לאחר הגשת הבקשה, תומצא אזהרה לחייב כי עליו לשלם את החוב בתוך 20 ימים או להגיש התנגדות או לטעון לטענת פרעתי בכל עת בהתאם לטיעוניו.

דברו איתנו

לקביעת פגישת ייעוץ או כל שאלה!

כתובתינו: רחוב פל-ים 2 א' "חלונות הסיטי" בניין אשל, קומה 2 חיפה 3309502